Autorska pracownia projektowa stworzona przez Arkadiusza Marszałka, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Firma działa od momentu przemian ustrojowych w Naszym Kraju i likwidacji BPBBO "Miastoprojekt Sosnowiec" w 1990r. Dzięki zdobytemu tam i w przebiegu pracy zawodowej doświadczeniu oraz znajomości z projektantami branżowymi, dysponuję potencjałem umożliwiającym realizację kompleksowych projektów, realizowanych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wymagających klientów.

Pracownia oferuje pełny zakres usług projektowych w zakresie architektury obejmujący:

 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze branżowe
 • Projekty adaptacyjne
 • Inwentaryzacje budynków
 • Certyfikat energetyczny i inne
 • Podstawą prawną do wykonania projektu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa Prawo Budowlane
 • Podstawą prawa lokalnego do wykonania projektu jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, konieczny jest zatem wypis i wyrys z Miejscowego Planu. W przypadku braku Planu na terenie danej Gminy, konieczna jest Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Podstawowy zakres projektu architektoniczno - budowlanego do pozwolenie na budowę:

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczny budynku
 • Projekt konstruktorski
 • Schematy lub projekty instalacji wewnęrznych (elektr. wod-kan. co, gaz)
 • Część formalno - prawna

Zakres projektu budowlanego uzależniony jest od planowanej funkcji obiektu, warunków lokalizacyjnych, zaleceń zawartych w decyzjach uzyskanych od Gminy, uzgodnień branżowych oraz musi uwzględniać w pełni specyfikę robót budowlanych.

Podstawowe projekty i opracowania dodatkowe wynikające z tych uwarunkowań:

 • Projekt zjazdu z działki drogowej
 • Dokumentacja geotechniczna (badania gruntu)
 • Projekty przyłączy na warunkach technicznych podanych przez dysponenta odpowiedniej sieci
 • Opinie rzeczoznawców

Pracownia może zająć się pośrednictwem podczas procedury administracyjnej koniecznej do uzyskania wymaganych prawem budowlanym pozwoleń i uzgodnień. 
Architekt działa wtedy na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Inwestora. Prowadzenie procedury administracyjnej polega na:

 • Składaniu wniosków w odpowiednich urzędach
 • Uzgadnianiu projektów